top of page

Polityka Prywatności

Serwisu Virium

 

Definicje

Administrator - Administratorem Twoich danych jest Virium Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kotańskiego 1, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000790014, NIP: 8481875011, REGON: 38358254800000

Usługodawca – Administrator.

Administrator ligi – właściciel danej ligi oraz osoby przez nią upoważnione do podejmowania decyzji dotyczącej danej ligi.

Użytkownik uprawniony do zarządzania drużyną – Użytkownik, któremu Administrator ligi nadał uprawnienia do funkcji zarządzania drużyną grającej w lidze Administratora ligi

Użytkownik – osoba posiadająca konto w Serwisie

Usługa - usługa świadczona w ramach działania Serwisu.

Wszyscy aktorzy – Ty, Administrator ligi, Użytkownicy uprawnieni do zarządzania drużyną.

Serwis – Zbiór aplikacji Virium takich, jak aplikacja mobilna dla zawodników, aplikacja mobilna dla trenerów, panel administracyjny dla Administratora ligi. Serwis może działać pod różnymi domenami, włącznie z domenami Administratorów lig. Aplikacje mobilne mogą być brandowaną, czyli mieć nazwę w sklepie z aplikacjami zgodną z nazwą wybraną przez Administratora ligi.

Obsługa serwisu – Administrator oraz osoby uprawnione do zadań związanych z obsługą Serwisu oraz kontaktem z Użytkownikami

Konto – Twoje konto w Serwisie

Klient – strona umowy podpisanej z Administratorem nie będąca Użytkownikiem

 

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy następujące rodzaje danych:

Dane wprowadzone przez Ciebie lub innych Użytkowników Serwisu:

 • Imię, Nazwisko, hasło, adres email, numer telefonu wprowadzone przez Ciebie, administratora ligi lub innego użytkownika uprawnionego do zarządzania drużyną

 • Treści dotyczące Ciebie wprowadzane przez Wszystkich aktorów Serwisu,

 • Treści wprowadzane przez Ciebie w Serwisie,

 • Historia akcji podejmowanych przez Ciebie w Serwisie przy pomocy jego funkcjonalności,

 • Twoja korespondencja z Serwisem i jego Obsługą,

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Dane pozyskiwane automatycznie:

 1. Korzystając z Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, upoważniasz Administratora do uzyskania dostępu do następujących danych zgromadzonych w urządzeniu mobilnym: kalendarz, lokalizacja, zdjęcia. Udostępnienie tych danych jest konieczne dla pełnego korzystania z Usług. Odmowa upoważnienia Administratora do wskazanych powyżej danych, może w szczególności, w następujący sposób ograniczyć bądź uniemożliwić świadczenie Usług.

 2. Korzystając z aplikacji mobilnej upoważniasz Administratora do wykorzystywania Twojego identyfikatora utworzonego na potrzeby reklamowe w ramach systemu Android (Android Advertising ID) oraz systemu iOS (Advertising Identifier IDFA).

 3. Możesz dokonać rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem swojego konta na Facebooku – w takim przypadku upoważniasz Administratora do uzyskania dostępu do niektórych informacji użytkowania, przetwarzanych na koncie Facebook (dostępnych na Facebooku w profilu publicznym - zgodnie z ustawieniami prywatności na Facebooku).

 4. Administrator zbiera informacje z Twojej przeglądarki podczas korzystania z Serwisu lub urządzenia mobilnego podczas korzystania z Aplikacji. Zbierane informacje obejmują: adres IP, identyfikator i typ urządzenia, typ i język przeglądarki, system operacyjny używany przez urządzenie, czasy dostępu, lokalizację geograficzną wykorzystywanego urządzenia mobilnego, a także adres strony internetowej odsyłającej.

 5. Usługodawca zastrzega także, że zgodnie z ww. ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może udostępnić dane, o których mowa powyżej, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 6. Strona internetowa Aplikacji posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka), o których to plikach szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej "www.wikipedia.pl". Pliki te są zapisywane na Twoim komputerze oraz urządzeniu mobilnym poprzez serwer Aplikacji i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania doprecyzowanych ofert do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję zapisywania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z aplikacji.

 7. Pliki cookies, którymi posługuję się strona internetowa Usługodawcy - wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania do Serwisu.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Twoja zgoda udzielana przy rejestracji w Serwisie.

 • Konieczność wykonania umowy między Administrator i Klientami Administrator.

 • Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze z tytułu umów z Klientami oraz innych obowiązków prawnych.

 • Konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych np.:

  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną tj. m. in. w celu:

 1. Tworzenia bazy lig oraz historii ich przebiegu.

 2. Automatycznego dopasowania informacji dotyczących ligi istotnych dla Użytkownika.

 3. Udostępnienia Użytkownikom dostępu do aplikacji mobilnej Serwisu oraz strony internetowej.

 4. Umożliwienia kontaktu poprzez narzędzia zawarte w aplikacji oraz poprzez kontakt z wykorzystaniem numeru telefonu Użytkownika.

 5. Zarządzania Kontem oraz wsparcie w procesie korzystania z Serwisu.

 6. Przekazywania przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;. Dokonywania rozliczeń dotyczących świadczonych usług, w tym wystawiania faktur VAT.

 7. Ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 8. Realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na Administratorze, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 9. Badania rynku, prowadzenie analiz i statystyk, badania aktywności oraz zachowań i preferencji Użytkowników oraz polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę.

 10. Udostępniania ich innym Użytkownikom posiadających Konto w Serwisie oraz osobom trzecim na zasadach opisanych w Rozdziale VII Polityki Prywatności.

 11. Marketingu, na zasadach opisanych w rozdziale Udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim.

 12. Rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania.

Udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim

 1. Niektóre dane Użytkowników są dostępne wszystkim Użytkownikom posiadającym konto, a także publicznie dostępne. Tyczy się to w szczególności uczestnictwa w drużynach danej ligi, rankingach takich, jak Najlepszy strzelec, Najlepszy Asystent itp.. Zgoda na udostępnienie tych danych wynika z indywidualnych umów Użytkowników z Administratorami lig, których Administrator nie jest stroną.

 2. Użytkownicy oraz Administratorzy lig są uprawnieni do wykorzystywania Danych Osobowych innych Użytkowników wyłącznie do celów związanych z działalnością Serwisu.

 3. Użytkownicy Serwisu nie mają prawa do udostępniania danych zawartych w Serwisie poza Serwisem.

 4. Administrator może udostępniać dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuratury, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia posiadanych Danych Osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia, w całości lub w części, przedsiębiorstwa lub majątku obejmującego przeniesienie praw do Serwisu.

 6. W przypadku przeniesienia praw Serwisu na osobę trzecią, osoba ta stanie się administratorem Twoich Danych Osobowych związanych z Twoim Kontem, uprawniona będzie do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika i niniejszej Polityki Prywatności.

 7. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, Użytkownicy mogą zwracać się do podmiotu, na rzecz którego Administrator dokonał przeniesienia Danych Osobowych z pytaniami dotyczącymi kwestii przetwarzania tych danych.

 8. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

 9. Serwis korzysta z usług oferowanych przez inne serwisy, takie jak Facebook, Google, VK czy inne, polegających między innymi na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Prawa i dostęp do Danych Osobowych

Prawa i dostęp do Danych Osobowych Zgodne z obowiązującym prawem każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:

 1. Cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił podczas rejestracji, jak i podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Aplikację. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgód może uniemożliwić dalsze korzystanie z Serwisu.

 2. Użytkownik ma prawo uzyskać informację czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych ma miejsce Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych.

 3. Użytkownik w każdym momencie może zażądać od Administratora, aby ten bezzwłocznie usunął wszelkie jego dane oraz informacje przechowywane w Serwisie, jeżeli:

  1. Dane Osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  2. Została wycofana zgoda, na której opiera się przetwarzanie Danych Osobowych;

  3. Został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych w celach marketingowych;

  4. Dane Osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 4. Administrator może zachować pewne Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – pomimo żądania przez Użytkownika usunięcia Danych Osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Powyższe postanowienie dotyczy w szczególności Danych Osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres email, historię danych w Serwisie. Wyżej wymienione Dane Osobowe zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora.

 5. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.

 6. Sprostowania Danych Osobowych. Każdy Użytkownik ma możliwość sprostowania i uzupełniania podanych przez siebie Danych Osobowych. Użytkownik może samodzielnie zmieniać dane w zakresie oferowanym przez Serwis. W przypadku pozostałych danych, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.

 7. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania swoich Danych Osobowych w następujących przypadkach:

  1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich Danych Osobowych, wówczas ograniczone zostanie ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia nieprawidłowości;

  2. Gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zamiast usunięcia żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Gdy Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i wykorzystane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

  4. Gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych. Ograniczenie następuje na czas niezbędny do czasu rozstrzygnięcia czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które są realizowane w związku z przetwarzaniem tych danych. Jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe, aż do czasu rozpatrzenia żądania.

 8. Jeśli Użytkownik złoży wniosek dotyczącego swoich Danych Osobowych, Administrator podejmie czynności w celu ustosunkowania się do wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wniosku Administratorowi. Jeżeli rozpatrzenie wniosku będzie wymagało podjęcia działań o charakterze skomplikowanym, Administrator w ciągu miesiąca przekaże Użytkownikowi informację o możliwym terminie realizacji wniosku po przedłużeniu jednomiesięcznego terminu, przy czym przedłużenie terminu nie będzie dłuższe niż jeden miesiąc.

 

Informacja handlowa

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Administrator będzie mógł przesyłać na adres e-mail lub numer telefon Użytkownika informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) lub art. 172 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).

 2. Użytkownicy, którzy podali swój adres e-mail lub numer telefonu i które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator może świadczyć usługę newslettera.

 3. Użytkownik może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierających takie informacje w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące zmiany niniejszej Polityki, zmianie warunków świadczenia usług w Serwisie lub działalności Serwisu czy zmianie parametrów technicznych, informacje o zmianie warunków świadczenia usług lub działalności Serwisu jak również inne informacje podobne, nie stanowią informacji handlowej o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator może zmienić i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez narzędzia dostępne w Serwisie oraz przesłanie informacji o zmianie Polityki pocztą elektroniczną lub numer telefonu na adres poczty lub numer telefonu podany w procesie rejestracji lub. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page